Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 13.1.2021

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI

Diwello Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Diwello Oy, y-tunnus 2839633-4 Osoite: Diwello Oy, Nuottalahti 1b4, 02230 Espoo

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Toimitusjohtaja Suvi Vainio, suvi.vainio@diwello.fi, joka toimii myös tietosuojavastaavana.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Diwello Oy:n palveluista kiinnostuneen henkilön tai asiakkaan (jäljempänä ”Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Diwello Oy:n palveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely asiakassuhteen hoitoa, ylläpitoa ja kehittämistä varten.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Diwello Oy:n palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Käyttäjän henkilötietoja voidaan käyttää myös Diwello Oy:n markkinointitarkoituksiin kuten asiakaskirjeet, mutta Käyttäjällä on halutessaan oikeus kieltää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointiin (mukaan lukien sellaiseen profilointiin) ilmoittamalla siitä tietosuojavastaavalle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: Henkilö-/Yritystiedot Yhteystiedot Laskutustiedot Ajanvaraustiedot Käyttötiedot Muut Käyttäjän itse omalla erillisellä suostumuksellaan antamat tiedot, jolla on merkitystä palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, Diwello Oy:n omissa rekistereissä.

TIETOJEN KÄSITTELYN AIKA

Henkilötietoja käsitelleen vain niin kauan kuin se on tarpeellista asiakassuhteen hoitamisen näkökulmasta. Tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään 10 vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä yhteystietolomakkeen lähettämisen ja rekisteröitymisen yhteydessä, kyselyihin vastaamisen yhteydessä sekä Diwello Oy:n palveluita ostettaessa ja käytettäessä. Yrityspalveluiden yhteydessä tietojen luovuttajana toimii sekä työnantaja että työntekijä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta Diwello Oy:n ulkopuolisille tahoille. Lisäksi yrityspalveluissa työntekijäkohtaisia vastauksia tai tietoja ei luovuteta sellaisinaan työnantajalle vaan kaikki raportit tai tulokset esitetään summattuina tai yksittäiset vastaukset anonyymeinä.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan luovuttaa säilytettäväksi Diwello Oy:n hyväksymän palveluntarjoajan laitteistossa noudattaen tässä rekisteriselosteessa mainittuja suojausperiaatteita. Tiedot voidaan sijoittaa säilytettäväksi pilvipalvelussa, jossa suojauksen tekninen taso on EU:n tietosuojan vaatimuksia vastaava, sekä sellaisen palveluntarjoajan toimesta joka sijaitsee muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jos EU:n komissio on hyväksynyt tämän valtion riittävän tietosuojan tason.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kaikki kerätyt tiedot suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla salattuina. Asiakkaan ravintoneuvontapalveluiden ja coachingin yhteydessä täyttämät esitietolomakkeet, ruokapäiväkirjat ja vastaanottomuistiinpanot säilytetään erillään muista sähköisesti tallennetuista tiedoista, paperiversiot lukitussa paikassa.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Suvi Vainio, Diwello Oy, Puolikkotie 8, 02230 Espoo

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Käyttäjällä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tai puutteellisen henkilötiedon korjaamista ilmoittamalla siitä yhtiön Tietosuojavastaavalle kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Suvi Vainio, Diwello Oy, Nuottalahti 1b4, 02230 Espoo. Rekisterinpitäjä korjaa välittömästi sen tietoon saatetut virheet ja puutteet henkilötiedoissa.

KIELTO-OIKEUS (OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI)

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa käsittely tai peruuttaa niiden käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisterinpitäjä poistaa viivytyksettä henkilötiedot, joiden käsittelyn kyseinen henkilö on kieltänyt tai joiden käsittelyyn tarvittavan suostumuksen henkilö on peruuttanut.

VALITUSOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle, jos katsoo oikeuksiensa tulleen loukatuksi. Toimivaltainen viranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutettu, Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, sähköposti tietosuoja(at)om.fi.