Tutkimusten mukaan esimiehen toiminta on tärkeä tekijä siinä miten ihmiset suoriutuvat ja miten he voivat työssään. Parhaiten menestyvät yritykset ovat parhaiten johdettuja. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että pienikin panostus esimiestyöhön ja johtamisen kehittämiseen voi maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Huonon esimiehen alaisilla saattaa olla jopa 60 prosenttia enemmän poissaoloja kuin hyvän esimiehen alaisilla (TTL 2015).

Yrityksen kasvaessa pienestä isommaksi, tulee myös johtamisen muuttua. Se johtamisen tapa, joka toimi yrityksen alkuvaiheessa saattaa muodostua pullonkaulaksi kasvulle myöhemmissä vaiheissa. Myös ison osaston johtaminen asettaa erilaisia osaamistarpeita verrattuna pienen tiimin johtamiseen. Sparraamme ja valmennamme yrityksen johtoa ja esimiehiä kehittämään johtamista kasvun tueksi ja autamme kehittämään työhyvinvointia tukevia käytäntöjä. 

Mikä vaihtoehto sopii parhaiten tarpeisiinne?


1Johdon coaching Neuropohjainen coaching soveltuu mm. itsensä johtamiseen ja esimiespolun hahmottamiseen, haastavien tilanteiden selvittämiseen tai ylipäätään tavoitteiden saavuttamiseen tai tasapainon luomiseen työn ja muun elämän välille.

2 Johdon kehittämispaketit

Johdon kehittämispaketit ovat esimiehille tai johtoryhmille räätälöityjä 1-4 päivän paketteja. Niihin sisältyy aina sähköinen johtoryhmätyön tai esimiestyön itsearviointi (360 arviointi) ja kehittämisen painopistealueiden määrittely. Päivien tarkoituksena on keskittyä omaan johtamiseen ja organisaation kehittämiseen. Voidaan toteuttaa henkilökohtaisena tai ryhmäsparrauksena. Sisällöt ovat räätälöitävissä organisaation tarpeen mukaan. Tarpeen mukaan mukaan voidaan sisällyttää esim. ryhmädynamiikkaan, menettelytapojen, pelisääntöjen, tehokkuuden tai johtoryhmäviestinnän sparrausta tai ryhmä coachingia.

3 Luennot ja puheenvuorot

Tulemme mielellämme puhumaan ajankohtaisista esimiestyön tai HR:n trendeistä ja erilaisista työhyvinvoinnin teemoista esimiehille, tiimeille tai koko henkilöstölle.

Ota yhteyttä ja kysy lisää johtamisen tai johtoryhmätyön kehittämisestä!

1) Johdon coaching : uutta energiaa ja drivea kohti tavoitteita ja parempaa itsetuntemusta


Tarjoamme neurotieteisiin ja aivojen toimintaan pohjautuvaa, ratkaisukeskeistä Brain Based coachingia. Prosessi on yli viidentoista vuoden kehitystyön tulos ja perustuu tieteeseen lisäksi käytännön kehittämistyöhön. Tilatessasi Brain Based coachin voit olla varma, että henkilö on perehtynyt myös aivojen ja mielen toimintaan liittyvää teoriaan, joka kuuluu osaksi coach sertifiointia. Lataa itsellesi esite: BRAIN BASED COACHING yritysesite. 

Prosessi kestää tyypillisesti n. 3-6 kk, jolloin sessiota pidetään parin viikon välein tai vuoden, jolloin sessio voi olla kuukauden välein. Alla on listattu muutama tyypillinen tapa hyödyntää johtamisen coachingia.

Case 1: Kun halutaan kirkastaa omaa ajattelua ja tehostaa tavoitteiden saavuttamista

Case 2: Halutaan kehittyä esimiehenä (itsensä johtaminen, esimiespolun hahmottaminen)

Case 3: Esimies hakee tasapainoa työn ja muun elämän välille tai coachin tukea tarvitaan haastavien tilanteiden selvittämiseen

”Opin prosessin aikana, että tarvitsen ulkopuolisen sparraajan. Hyvä coach, jonka kanssa voi tavoitteellisesti pohtia ja palastella tekemistä, on yrittäjälle hyvä juttu. Voimaannuttavat sessiot ja ohjaava tuki auttoivat kirkastamaan ajattelua. Haluan antaa tunnustusta myös coachini tavasta kuunnella ja kannustaa, yksilökohtaisesta kohtaamisesta ja inspiroivasta tavasta motivoida tilanteen mukaan. Jatkamme yhdessä vielä puolen vuoden jälkeenkin.” Juha-Pekka, Diplomi-insinööri, 39 vuotta, CTO, yrittäjä

Voit lukea lisää Suvi Vainion (Brain-Based coach) taustasta täällä. Verkostossamme on myös muita kokeneita coacheja

2) Johdon sparrauspäivät: Johtamisen kehittämiseen ajankohtaisista aiheista


Koostuu 2-6 päivästä, joista tilaaja voi valita itselleen soveltuvimmat sisällöt alta. Päivien tarkoituksena on keskittyä omaan johtamiseen ja organisaation kehittämiseen ja ne voidaan toteuttaa yksilöllisenä tai ryhmäsparrauksena. Henkilökohtaisessa sparrauksessa hyödynnetään Brain-Based coaching menetelmiä, ryhmäsparrauksissa myös ryhmäcoachingia. Sisällöt ovat räätälöitävissä tarpeen mukaan.

Sparraukset ovat vuorovaikutteisia oppimistilanteita ajankohtaisista aiheista. Tarkoitus ei ole pelkkä tiedon jakaminen, vaan erilaiset pohdinnat, keskustelut ja oivallukset. Mahdollista toteuttaa alkutapaamisten jälkeen myös etämenetelmin.

1) Nykytila-analyysi 
Esimiestaitojen nykytilaa kartoittava sähköinen kysely ja analyysi, joka auttaa löytämään kehittymiskohteet ja laatimaan siihen liittyvän kehittymissuunnitelman.

2) Osaamisen päivitys 
Teemana johtamisen uudet ja ajankohtaiset aiheet (esim. positiivisuuden psykologia, työntekijäkokemus, sosiaalinen älykkyys, valmentava johtaminen, ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen ja motivointi, palvelumuotoilu)

3) Tunteiden johtaminen 
Oman organisaation ajankohtaiset kehittämishaasteet johtamisessa, hankalat ja haastavat tilanteet esimiestyössä

4) Johtamisen käytännöt 
 Johtamiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja tehostaminen

5) Johtaminen ja vuorovaikutus
Luottamuksen kulttuurin ja vuorovaikutuksen kehittäminen, ihmistyypit, hyvän esimiehen ominaisuudet ja oma persoona, palautteen antaminen ja varhainen puuttuminen

6) Esimiehen voimavarat ja jaksaminen
Luottamukselliset keskustelut jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä omassa työssä ja työyhteisössä sekä tukea arkityöhön. Työn ja vapaa-ajan balanssi.

Paras vaikuttavuus saadaan pitkäkestoisilla ohjelmilla, joissa käytäntöjä viedään arkeen ja joissa yhdistetään coachingia ja uutta tietoa erilaisiin harjoituksiin ja pohdintoihin. Voimme myös laatia juuri teidän organisaatiollenne sopivan ohjelman pidempikestoisin tavoittein.

”Kiitos vielä todella mielenkiintoisesta tilaisuudesta! Sain paljon ajateltavaa aiheen ympäriltä”

”Hyvä tiivis paketti, sparraaja miellyttävä!”

”Ruusut Suville, jonka esiintymistyyli ja tapa oli todella miellyttävä”

”Sparraaja tosi innostava”

”Jaksamisen ja työhyvinvoinnin merkitys korostui. Oli huippuhienoa tavata kasvotusten samaa työtä tekeviä henkilöitä eri puolelta Suomea. Ihana kouluttaja!”

3) Johtoryhmätyön kehittämispaketit: Johtoryhmän toiminnan ja dynamiikan kehittämiseksi


Johtoryhmän kehittämispaketit ovat johtoryhmille räätälöityjä 1-4 päivän paketteja. Niihin sisältyy aina sähköinen johtoryhmätyön itsearviointi ja kehittämisen painopistealueiden määrittely. Tarpeen mukaan mukaan voidaan sisällyttää esim. ryhmädynamiikkaan, menettelytapojen, pelisääntöjen, tehokkuuden tai johtoryhmäviestinnän sparrausta tai ryhmäcoachingia.

1) Johtoryhmätyön kehittämisen painopisteet
Johtoryhmän sähköinen itsearviointikysely, jonka pohjalta löydetään kehittämisen painopistealueet.

2) Organisaation vision ja arvojen kirkastaminen
Lähdetään työstämään ryhmä coachingin avulla organisaation visiota ja arvoja. Miten strategiaa kannattaa laatia ja miten henkilöstö osallistetaan prosessiin?

3) Johtoryhmädynamiikan kehittäminen 
Paneudutaan erityisesti ihmistyyppeihin ja dynamiikkaan

4) Johtoryhmäviestintä ja johtoryhmän vuorovaikutussuhteet 
Johtoryhmän vuorovaikutussuhteuden tehostaminen ja organisaatioviestinnän kehittäminen

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Voit myös lukea lisää Suvi Vainion taustasta ja aiemmista valmennuksista täällä

”Osaava vetäjä teki työpajasta mielenkiintoisen ja hyödyllisen. Käytännön asioita pohdittiin yhdessä ja työmenetelmiin saatiin selkeyttä. Tällaisia kehittämispäiviä toivoisi enemmänkin eri aiheista.”

”Ruusuja päivästä. Suvi oli tosi asiallinen ja jämäkkä. Keskusteluakin syntyi kiitettävästi ja se ei rönsyillyt.”

”Kouluttaja oli tosi mukava ja innostava”

”Suvin esitystä oli mukava kuunnella; selkeä esitys, joka pysyi hyvin aikataulussa”